РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Обрасци:

•   Биланс стања
•   Биланс успеха
•   Извештај о осталом резултату
•   Извештај о токовима готовине
•   Извештај о променама на капиталу
•   Статистички извештај
•   Посебни подаци

Документација:

•  Напомене уз редовни годишњи финансијски извештај
•  Одлука о усвајању коригованог финансијског извештаја српски језик
•  Ревизорски извештај са финансијским извештајем који је предмет ревизијесрпски језик

•  Годишњи извештај о пословању уз кориговани финансијски извештај / Одлука о обједињеном Годишњем извештају о пословањусрпски језик
Потврда:

Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације