Cevi

Naziv predmeta Cevi
Vrsta postupka Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta Dobra
Kontakt Ivona Pavić
Telefon: 022/473-450
Opšti rečnik nabavke 44163100-Cevi
Nabavka je oblikovana po partijama • Partija 1: Bešavne čelične cevi
• Partija 2: Polietilenske cevi
• Partija 3: Bakarne cevi
Rok za podnošenje ponuda 18.06.2020 do 10:00h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Datum, vreme i mesto
javnog otvaranja ponuda
18.06.2020 10:30h
u prostorijama JP "GAS-RUMA" JNA 136, 22400 Ruma
Status nabavke Završen

Dokumentacija