Svođenje izmerene količine na obračunsku količinu


Referentne vrednosti Jed.
mere
Vrednost
Parametri standardnog stanja prirodnog gasa
Pritisak gasa u standardnom stanju(Ps) mbar
Temperatura gasa u standardnom stanju(Ts) °C
K
Donja toplotna vrednost gasa kJ/m3

Unos informacija
Merni uređaj sa korekcijom temperature
Merni uređaj sa sa korekcijom pritiska
Obračunski period je u intervalu 1.maj-30.septembar
Obračunski period je u intervalu 1.oktobar-30.april

Veličina Jed.
mere
Vrednost
IZMERENA KOLIČINA m3
Nadmorska visina merno-regulacione stanice (GMRS) na izlazu sa transportnog sistema m
Atmosferski pritisak mbar
Priključni pritisak podešen na regulatoru mbar
Radna temperatura °C
KOLIČINA SVEDENA NA STANDARDNO STANJE m3
Srednja donja toplotna vrednost u obračunskom periodu kJ/m3
KOLIČINA ZA OBRAČUN m3
Svođenje izmerene na obračunsku vrednost prirodnog gasa je na osnovu Uredbe o
izmenama uredbe za isporuku prirodnog gasa (Sl. Glasnik R. Srbije br.3/2010 i 48/2010).