Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Закон о јавним набавкама

Нови Закон о јавним набавкама ступио је на снагу 06. јануара 2013. године, а примењује се од 01. априла 2013. године. Објављен је у Службеном гласнику РС број 124/12.

APRЗакон о јавним набавкама

Народна скупштина је усвојила Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 68/15), који ступа на снагу 12. августа 2015. године, осим одредаба члана 24. овог закона, којим је измењен члан 51. Закона о јавним набавкама, које се примењују од 1. јануара 2016. године.

APRЗакон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама

APRЗакон о јавним набавкама

Подзаконски акти

Дана 29.03.2013. године, у "Службеном гласнику РС" бр. 29/13, објављени су нови подзаконски акти које је донела Управа за јавне набавке, и који су ступили на снагу 01.04.2013. године.

APRПравилник о грађанском надзорнику

APRПравилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

APRПравилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама

APRПравилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка

APRПравилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки

Обавештавамо вас да су дана 03.10.2015. године у "Службеном гласнику РС", број 83/15, објављени подзаконски акти које је донела Управа за јавне набавке, а који су усклађени са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15). Подзаконски акти ступају на снагу 12.10.2015. године.

APRПравилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца

APRПравилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца

APRПравилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки

APRПравилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке

APRПравилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка

Интерни акт предузећа

APRПравилник о ближем уређивању поступка јавне набавка

APRПравилник о ближем уређивању поступка набавки 06.02.2021.

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак