Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Procedura za izgradnju tipskog (kućnog) gasnog priključka (KGP)

 

Red. broj

Pribavljanje dokumentacije

Mesto pribavljanja - dostavljanja

Primedba

1.

Obaveza stranke je da proveri u JP "Gas – Ruma" da li postoji mogućnost gasifikacije predmetnog objekta

JP "Gas – Ruma" ,
šalter ''informacije''

Po saznanju da je tehnički moguće izvršiti priključenje objekta na distributivnu gasnu mrežu, stranka podnosi zahtev

2.

Podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja za priključenje objekta potrošača gasa za tipski priključak (G-4 ili G-6) uz koji se prilaže:

JP "Gas – Ruma",
šalter ''informacije''

Zahtev popunjava službeno lice na šalteru

2.1.

Izvod iz zemljišne knjige

Opštinski sud Ruma, gruntovnica

Originalni dokument, ne stariji od 6 meseci

2.2.

Kopija katastarskog plana za predmetnu parcelu od RGZ

Služba za katastar nepokretnosti

Originalni dokument, ne stariji od 6 meseci

2.3.

Odobrenje za izgradnju objekta koji se gasificira-upotrebna dozvola (po potrebi)

JP "Gas – Ruma" ,
šalter ''informacije''

Ako objekat nije ucrtan, investitor prilaže odobrenje za izgradnju objekta-upotrebnu dozvolu

2.4.

Overena potvrda o legalizaciji (po potrebi)

JP "Gas – Ruma" ,
šalter ''informacije''

Ako je objekat u procesu legalizacije, investitor prilaže overenu potvrdu o legalizaciji

2.5.

Kopija lične karte

JP "Gas – Ruma" ,
šalter ''informacije''

3.

Izrada tehničkih ulova za KGP (skica KGP)

JP "Gas – Ruma",
šalter ''informacije''

Referent. KP na terenu uz prisustvo investitora definiše lokaciju KMRS
Za izradu neophodna uplata važećih taksi

4.

Izdavanje Rešenja o odobrenju za priključenje objekta potrošača gasa (G-4 ili G-6) sa prilogom tehničkih uslova za KGP

JP "Gas – Ruma",
šalter ''informacije''

5.

Skalapnje Ugovora o izgradnji tipskog gasnog priključka

JP "Gas – Ruma",
šalter ''informacije''

Po sklapanju ugovora investitor uplaćuje važeću naknadu za priključenje objekta na distributivni sistem

6.

Izgradnja tipskog priključka

Izgradnju izvodi JP "Gas – Ruma" sa građevinskim kooperantom
(obaveza JP "Gas – Ruma" je da posle izgradnje pribavi upotrebnu dozvolu za kućni priključak )

Legenda:
Tipski priključak - je priključak na distributivnu mrežu pritiska manjeg od 6 bar sa kućnim merno-regulacionim setom (KMRS) maksimalnog kapaciteta ne većeg od 10 m³/h, u koji se ugrađuju tipizirani, odnosno standardizovani oprema, uređaji i materijali i pri čijoj se izgradnji izvode standardni radovi.
RGZ- Republički geodetski zavod
KGP – Kućni gasni priključak
KMRS – Kućni merno regulacioni set ( sa meračem veličina G-4 za potrošnju ≤ 6 m3/h ili veličina G-6 za potrošnju ≤ 10 m3/h )

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак