Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

Процедура за изградњу индивидуалног гасног прикључка (ИГП)


Редни број Прибављање документације Место прибављања - достављања Примедба
1 Обавеза странке је да провери у ЈП "Гас - Рума" да ли постоји могућност гасификације предметног објекта ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације'' По сазнању да је технички могуће извршити прикључење објекта на дистрибутивну гасну мрежу странка подноси захтев
2 Подношење захтева за издавање одобрења за прикључење објекта потрошача гаса за индивидуални прикључак (Г-10 и већи) уз који се прилаже: ЈП "Гас - Рума",
деловодник
Захтев попуњава инвеститор на обрасцу ЈП "Гас - Рума"
2.1. Власнички лист (лист непокретности) Катастар, Геометар Оригинални документ, не старији од 6 месеци
2.2. Копија катастарског плана за предметну парцелу од РГЗ или ситуациони план и копија плана водова. Катастар,
геометар
Оригинални документ, не старији од 6 месеци
2.3. Катастарско топографски план Овлашћени геометар Не старији од 6 месеци
2.4. Одобрење за изградњу објекта који се гасифицира - употребна дозвола или решење о озакоњењу ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације'' Ако објекат није уцртан, инвеститор прилаже одобрење за изградњу објекта - употребну дозволу или решење о озакоњењу
2.5. Извод из регистра привредних субјеката ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације'' Не старији од 6 месеци
2.6. Оверен потпис лица овлашћеног за заступање (депо картон) ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације''
2.7. Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације''
3 Израда техничких услова за ГП (скица) ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације'' Инжењер техничке припреме на терену уз присуство инвеститора дефинише локацију МРС и трасу прикључка
4 Издавање Решења о одобрењу за прикључење објекта потрошача гаса (Г-10 и већи) са прилогом техничких услова за ГП ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације'' За израду неопходна уплата важећих такси
5 Склапање Уговора о изградњи индивидуалног гасног прикључка ЈП "Гас - Рума", шалтер ''информације'' По склапању уговора инвеститор уплаћује накнаду за трошкове прикључења објекта на дистрибутивни систем према издатом решењу о одобрењу за прикључење.
6 Изградња индивидуалног прикључка Изградњу изводи ЈП "Гас - Рума" са грађевинским кооперантом
(обавеза ЈП "Гас - Рума" је да после изградње прибави употребну дозволу за индивидуални гасни прикључак)

Легенда:
Индивидуални гасни прикључак је прикључак на дистрибутивну мрежу притиска ≥ 6 bar;дистрибутивну мрежу притиска до 6 bar са максималним капацитетом МРС изнад 10 m3/h, као и сваки други прикључак који, у смислу методологије,не испуњава услове за типски или групни прикључак.
РГЗ - Републички геодетскизавод
ГП - Гасни прикључак
МРС - Мерно регулациона станица (са мерачем величина ≥ Г-10 за потрошњу ≥10  m3/h)

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак