Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

Procedura za izgradnju individualnog gasnogprikljuèka (IGP)


Redni broj Pribavljanje dokumentacije Mesto pribavljanja - dostavljanja Primedba
1 Obaveza stranke je da proveri u JP "Gas – Ruma" da li postoji moguænost gasifikacije predmetnog objekta JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' Po saznanju da je tehnièki moguæe izvršiti prikljuèenje objekta na distributivnu gasnu mrežu stranka podnosi zahtev
2 Podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja za prikljuèenje objekta potrošaèa gasa za individualni prikljuèak (G-10 i veæi) uz koji se prilaže: JP "Gas – Ruma",
delovodnik
Zahtev popunjava investitor na obrascu JP "Gas – Ruma"
2.1. Vlasnièki list (list nepokretnosti) Katastar, Geometar Originalni dokument, ne stariji od 6 meseci
2.2. Kopija katastarskog plana za predmetnu parcelu od RGZ ili situacioni plan i kopija plana vodova. Katastar,
geometar
Originalni dokument, ne stariji od 6 meseci
2.3. Katastarsko topografski plan Ovlašæeni geometar Ne stariji od 6 meseci
2.4. Odobrenje za izgradnju objekta koji se gasificira - upotrebna dozvola ili rešenje o ozakonjenju JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' Ako objekat nije ucrtan, investitor prilaže odobrenje za izgradnju objekta - upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju
2.5. Izvod iz registra privrednih subjekata JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' Ne stariji od 6 meseci
2.6. Overen potpis lica ovlašæenog za zastupanje (depo karton) JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije''
2.7. Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV JP "Gas – Ruma" , šalter ''informacije''
3 Izrada tehnièkih uslova za GP (skica) JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' Inženjer tehnièke pripreme na terenu uz prisustvo investitora definiše lokaciju MRS i trasu prikljuèka
4 Izdavanje Rešenja o odobrenju za prikljuèenje objekta potrošaèa gasa (G-10 i veæi) sa prilogom tehnièkih uslova za GP JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' Za izradu neophodna uplata važeæih taksi
5 Sklapanje Ugovora o izgradnji individualnog gasnog prikljuèka JP "Gas – Ruma", šalter ''informacije'' Po sklapanju ugovora investitor uplaæuje naknadu za troškove prikljuèenja objekta na distributivni sistem prema izdatom rešenju o odobrenju za prikljuèenje.
6 Izgradnja individualnog prikljuèka Izgradnju izvodi JP "Gas-Ruma" sa graðevinskim kooperantom
(obaveza JP "Gas-Ruma" je da posle izgradnje pribavi upotrebnu dozvolu za individualni gasni prikljuèak)

Legenda:
Individualni gasni prikljuèak je prikljuèak na distributivnu mrežu pritiska ≥ 6bar; distributivnu mrežu pritiska do 6 bar sa maksimalnim kapacitetom MRS iznad10 m³/h, kao i svaki drugi prikljuèak koji, u smislu metodologije, neispunjava uslove za tipski ili grupni prikljuèak.
RGZ - Republièki geodetski zavod
GP - Gasni prikljuèak
MRS - Merno regulacionastanica (sa meraèem velièina ≥ G-10 za potrošnju ≥ 10  m3/h)

011326112
Posetioci
3
Članci
429
Broj pregleda članaka
10394790

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak