Информације

Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума
Телефон: 022/473-450
Фаx: 022/471-484
Е-маил: office@gasruma.rs
Дежурна служба: 063/511-556
Бесплатан позив: 0800-003-007
РАДНО ВРЕМЕ
Радни дан: 07:00 - 15:00h
РАД СА СТРАНКАМА
Радни дан: 07:00 - 14:30h
РЕКЛАМАЦИЈЕ
reklamacije@gasruma.rs

РАЗУМЕВАЊЕ ПОТРЕБА И ОЧЕКИВАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА

ЈП "ГАС-РУМА" је извршило идентификацију заинтересованих страна релевантних за систем менаџмента квалитетом, и то:

• корисници/купци,
• запослени,
• друштвена заједница,
• добављачи, подизвођачи и друге организације ангажоване из аутсорса,
• банке и
• осигуравајућа друштва

Њихове потребе и очекивања, као и потребе и очекивања организације од истих, приказане су у табели.
Руководство предузећа подстиче транспарентан процес интерних и екстерних комуникација. Спровођењем преиспитивања система менаџмента квалитетом организација прати и преиспитује информације о својим заинтересованим странама и њиховим релевантним захтевима.

Заинтересоване стране Потребе и очекивања заинтересованих страна
Купци/корисници Купци/корисници очекују од организације да извршава уговорне обавезе у зацртаном року и захтеваном квалитету.
Организација очекује да добије адекватне захтеве потреба.
Организација очекује исплате без кашњења у односу на уговор.
Запослени Очекују стабилност пословања, висок стандард и рад у здравом и безбедном окружењу.
Организација очекује лојалност, одговорност и посвећеност послу.Организација очекује да запослени извршавају своје радне задатке стручно, у складу са документацијом и правилима добре праксе.Организација очекује да запослени пријављују све уочене неусаглашености, иницирају корективне и превентивне мере у циљу унапређења рада и учествују у њиховом спровођењу.
Друштвена заједница Очекује друштвено одговорно пословање и бригу о безбедности и здрављу на раду.
Организација очекује кооперативност и информисаност од стране органа друштвене заједнице.
Добављачи, подизвођачи и остале организације ангажоване из аутсорса Обострано се очекује пуна сарадња и кооперативност у складу са најбољом постојећом праксом.
Банке и осигуравајућа друштва Очекују стабилност пословања и солвентност организације (без финансијских турбуленција и појаве акцидената, односно ванредних ситуација било које врсте).Очекују редовну исплату рата кредита и премија осигурања.
Организација очекује коректне банкарске каматне стопе при узимању кредита и брзу исплату реалне штете од стране осигуравајућих кућа у случају појаве акцидента који је предмет осигурања.

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Сва права задржана.

Врати на почетак