Informacije

Adresa: JNA 136, 22400 Ruma
Telefon: 022/473-450
Fax: 022/471-484
E-mail: office@gasruma.rs
Dežurna služba: 063/511-556
Besplatan poziv: 0800-003-007
RADNO VREME
Radni dan: 07:00 - 15:00h
RAD SA STRANKAMA
Radni dan: 07:00 - 14:30h
REKLAMACIJE
reklamacije@gasruma.rs

Najčešća pitanja i odgovori

1. Šta je UGI – Unutrašnja Gasna Instalacija?
Unutrašnja gasna instalacija je deo instalacije od KMRS (kućni merno-regulacioni set) do vrha kanala za odvod produkata sagorevanja.

2. Ko kontroliše i održava UGI?
Na osnovu Zakona o energetici („Sl. glasnik RS“, broj 84/2004) energetski subjekat koji vrši isporuku prirodnog gasa (JP „Gas-Ruma“) vrši tehničku kontrolu unutrašnjih gasnih instalacija prilikom prvog priključenja u objektu kupca. Takođe, JP “Gas-Ruma“ vrši redovne godišnje kontrole i održavanje gasnih instalacija svojih potrošača.

3. Zašto su bitne godišnje kontrole UGI?
Redovan servis gasnih instalacija (UGI) je u interesu potrošača, jer se redovnim pregledom otkrivaju eventualna mesta curenja gasa i povećava se sigurnost korišćenja.

4. Koga zvati kada je potreban servis gasnog uređaja?
Gasne uređaje servisiraju samo ovlašćeni serviseri.

5. Šta raditi kad se oseti miris gasa?
   • Zatvoriti gasnu slavinu (ventil u kućnom merno-regulacionom setu) i napustiti objekat. U zatvorenom položaju ručica stoji normalno na cevovod;
   • Ne paliti svetlo, a ukoliko je uključeno ne isključivati ga;
   • Odmah otvoriti prozore i vrata i napraviti promaju;
   • Nikako ne unositi otvoren plamen, ne pušiti, ne koristiti električno zvono, ne koristiti telefon kao ni bilo koju el. napravu koja može prouzrokovati varnicu;
   • Ako pretpostavljate da gas dolazi iz podruma, ne ulazeći u podrum otvorite prozore ili vrata i pozovite Dežurnu službu JP „Gas-Ruma“ na broj telefona: 063/511-556;
   • Dežurnoj ekipi distributera omogućite pristup oštećenim mestima;
   • Sačuvati mir;
   • Eventualna oštećenja na gasnoj mreži NE SMETE SAMOSTALNO OTKLANJATI, jer je to u nadležnosti distributera!

6. Šta raditi u slučaju havarije na uličnoj gasnoj mreži?
U slučaju havarije odmah pozvati distributera na broj telefona Dežurne službe 063/511-556

7. Šta raditi ako merač stane?
Odmah pozvati distributera na brojeve telefona koji su iskazani na računima JP „Gas-Ruma“ ili na sajtu www.gasruma.rs

8. Da li JP „Gas-Ruma“ nudi mogućnost reprograma?
JP „Gas-Ruma“ pruža mogućnost reprograma.

9. Šta je reprogram?
Reprogram nudi mogućnost plaćanja dela računa za potrošnju prirodnog gasa za period NOVEMBAR - MART. Prvi deo računa od 60% plaća se po ispostavljanju računa do 20. u mesecu. Drugi deo računa od 40% plaća se po isteku 170 dana od izdavanja računa. Reprogram se odnosi na potrošače iz kategorije „domaćinstva“.

10. Ko projektuje UGI?
Projektovanje unutrašnje gasne instalacije može da obavi bilo koji ovlašćeni projktant koji ima licencu za projektovanje izdatu od strane Inženjerske komore Srbije. JP „Gas-Ruma“ pruža usluge projektovanja UGI svojim potrošačima iz kategorije domaćinstva (KGI).

11. Ko radi izvođenje UGI?
Unutrašnju gasnu instalaciju izvodi bilo koji ovlašćeni izvođač radova koji ima licencu ovlašćenog izvođača radova, izdatu od strane Inženjerske komore Srbije.

12. Koja je procedura ponovnog priključenja ako instalacija nije radila duže od godinu dana?
Potrošač je u obavezi da pozove licenciranog servisera ili sertifikovano preduzeće da ispita instalaciju na nepropusnost i čvrstoću, zatim ovlašćenog dimničara da ispita dimnjak (ako gasni uređaj odvodi produkte sagorevanja preko dimnjaka). Sve zapisnike o ispitivanju potrošač je dužan da preda distributeru. Nakon toga distributer pušta gas u instalaciju. Ovlašćeni gasni serviser treba da pregleda i podesi gasne uređaje.

13. Koja je procedura izmeštanja priključka?
Potrebno je popuniti Zahtev za izmeštanje priključka i predati ga na šalteru INFORMACIJE u JP „Gas-Ruma“. Zahtev se može preuzeti na šalteru Informacije.

14. Koja je procedura za promenu vlasnika priljučka?
Za fizička lica potrebno je podneti Zahtev za promenu vlasnika. Zahtev se preuzima na šalteru Informacije. Uz zahtev novi vlasnik prilaže sledeća dokumenta:
   • Kopiju lične karte
   • Ugovor o kupoprodaji

Za pravna lica potrebno je podneti zahtev za promenu vlasnika na šalteru Informacije i uz zahtev priložiti sledeća dokumenta:
   • Ugovor o kupoprodaji ili Ugovor o zakupu
   • Izvod iz APR-a
   • Potvrdu o poreskom evidentiranju
   • Karton depo-potpisa
   • Šest menica sa potvrdom o registraciji

15. Na adresi postoji više potrošača, kako razdvojiti potrošnju?
Da bi se ukupna potrošnja podelila na više potrošača potrebno je po uslovima JP ''Gas-Ruma'' postaviti ''kontrolni'' merač. Na ''kontrolnom'' meraču se očitava količina gasa koja je ušla u deo instalacije iza ''kontrolnog'' meraču. JP ''Gas-Ruma'' nije odgovoran za rad, baždarenje i usaglašenost rada ''kontrolnog'' merača i merača u KMRS na kojem se jedino vrši komercijalno merenje prirodnog gasa merodavno za naplatu utroška od strane JP ''Gas-Ruma''.

16. Kako odjaviti brojilo?
Brojilo može da se odjavi iz više razloga. Potrebno je doći u JP „Gas-Ruma“ na šalter Informacije gde se popunjava Zahtev za privremeno isključenje (npr. ako se vrše neki radovi na parceli, neće biti stanara u kuću neki period....) ili Zahtev za trajno isključenje.

011326069
Posetioci
3
Članci
429
Broj pregleda članaka
10394750

Kursna lista

Copyright © 2013. JP "GAS - RUMA" Ruma

Sva prava zadržana.

Vrati na početak